Nei til skadefellingsløyve

På den grøne bøen langs fv 545,nett sørom avkøyrsla til Svartamoget, stilte denne hjorten sett opp for fotografering. (Foto: Steinar Hystad)

Ei hjortekolle med kalv har vore til plage for hageeigarar i området Dyvik, Utslettefjellet og Rukjen i Sagvåg bydel. I søknad  til Stord Fitjar landbruks- og miljøkontor om skadefellingsløyve, blir det vist til at  dyra  raserer frukttre, grønsaker og nytteplanter.  Vandringsmønsteret til hjortane kryssar fylkesvegen og har forårsaka nestenulukker.

Med bakgrunn i viltforskrifta og naturmangfaldlova, har landbruks- og miljøkontoret svart nei til fellingsløyve. I staden blir det vist til pågåande hjortejakt i kommunen og Stord hjortedvald sine rettar til jaktfelt ved Dyvik. – Me rår til at de tar kontakt med hjortevaldet for å få hjelp med problemdyra, heiter det i avslaget frå kommunen.