Ikkje rundkøyring på Tveita – i første runde

Tveitakrysset blir som det er framleis ei stund… (Foto: Steinar Hystad)

Stord kommune  seier i denne omgang  ja til  vegstellet sine  reduserte planar for  smalare gang- og sykkelveg  og diverse andre trafikale løysingar for prosjektet. Reduserte budsjett er årsaka til at gang- og sykkelvegen Tveita -Heiane  blir bygt med  4,5 meters breidde, mot planlagt 5,5 meter. Det kjem heller ikkje rundkøyring på E39  i krysset på Tveita.  I svarbrev på reduksjonsmeldinga skriv ordførar Gaute Epland og kommunedirektør Tommy Johansen mellom anna:

– Bygging av føreslått gang- og sykkelveg vil likevel skje innafor ramma av gjeldande reguleringsplan slik at mogleg utbygging av rundkøyring  i samsvar med reguleringsplanen kan la seg gjennomføra på eit seinare tidspunkt.

Om den reduserte gang/sykkelveg breidd heiter det:

– Stord kommune set som vilkår at løysinga framleis har eit fysisk skilje mellom gangfelt/fortau (min 1,5 m breidde) og sykkelveg (min 2,5 m breidde) i form av kantstein eller liknande.