Soleigro har overlevd så langt og kan bergast

Det tome Vannverket – med mellombels demning i midten. (Foto: Steinar Hystad)

Biolog Per Fadnes, har vore på granskingstur i det  vasstome  «Vannverket»  i Lønningsåsen no i juli og har sendt kommunen denne rapporten:

«Det gamle vannverket på Leirvik ble oppsøkt medio juli 2023, altså mer enn ett år etter at dammen ble tømt. Store deler av det som tidligere var bunnen i dammen er nå overgrodd av ulike grasarter, lyssiv og mjølkearter. Det så derfor i utgangspunktet ikke bra ut for skjebnen til den sjeldne og serkt truete planten soleigro som vokser der. Den kunstige dammen som ble etablert i 2022 har aldri fungert, og vekstområdene til soleigro har derfor ligget tørt og bare vært utsatt for fuktighet i form av nedbør.

Overraskelsen var derfor stor da det viste seg at store deler av forekomsten av soleigro i randsonen av dammen fortsatt var i live og sto i full blomst. Det betyr at deler av forekomsten har overlevd over ett år med tørrlegging, stor temperaturvariasjon, barfrost og snø, noe som er gledelig, men ikke var forventet.

Selv om store deler av forekomsten, bl.a. et stort felt bak den kunstige demningen, er borte og nå erstattet med mosedekke, er det altså fortsatt en god planter igjen i dammen. Det betyr at Stord kommune fortsatt har muligheter til å redde den sjeldne og rødlistede planten fra å forsvinne fra dammen og fra Stord, der den har sin største norske forekomst.

Det haster imidlertid, da gjengroingen bare vil fortsette, og sjansen for at planten skal overleve nok et år uten tiltak er sannsynligvis liten. Et første tiltak for å redde deler av forekomsten ville være å få den kunstige demningen til å fungere. Da trengs det nok andre midler enn treverk og grunnmurplast, noe som har vist seg ikke å fungere.»