Byggenytt i Stord siste månad

Den store utvidinga av Kunnskapshuset byrja nærma seg ferdig, nybygget har fått mellombels bruksløyve. (Foto: Steinar Hystad)

11. april vart sak nummer 180 hittil i år, stempla ferdigbehandla  på delegasjonsfullmakt hjå eining for regulering, byggesak og oppmåling (RBO).

Saka galdt  ferdigattest for støttemur  adresse Hystadtre. Her er nokre andre søknader som fekk  RBO-stempelet siste månaden:

– Mellombels bruksløyve for 4. og 5. etasje i Borggata 11 (tidl. Skohuset)

– Mellombels bruksløyve for tilbygg/utvidinga av Kunnskapshuset i Sæ

– Igangsettingsløyve, einebustad med sokkelhusvære, Vatnadalsvegen

– Løyve til  nybygg, garasje, Dåfjordvegen

– Rammeløyve – nybygg einebustad, Hystadvegen

– Løyve til tiltak, bruksendring frå lager til kontor, Eldøyane

– Endringsløyve, turvegar og flytebrygge, Sæbø friområde

– Løyve/dispensasjon – nybygg einebustad, Holevegen

– Ferdigattest, nybygg 2 stk. 6-mannsbustader, Hatlandsåsen

– Løyve/dispensasjon – for gapahuk, Fjellgardane/Presthaugshavet