Sikringsarbeidet rekna ferdig 4. mai

Med start på Kattatveit (tjukk raud strek) er store deler av turvegen rundt vatnet open for gåande. Stengsla gjeld frå Møllebrua til Trongaste og frå Trongaste til «Knutsanaustet».

For å ivareta tryggleiken til turgåarane, vert turvegen frå Frugardsbrua til Ådlandsbrua og mellom Ådlandsbrua og stikkveg mot Lønning mellombels stengd inntil sikringsarbeid er utført.

Tekniske tenester startar med sikringsarbeid av turveg fredag 14.04.23 med planlagd ferdigstilling 04.05.23.
I anleggsperioden vil det føregå massetransport og arbeid med gravemaskin-lift etc. Oppmodar publikum til å respektera skilting og sperringar, skriv kommunen på «heimesida».