Lesarbrev: Nei til nedleggelse!

Litlabø skule (Foto: Litlabø skule)

Å legge ned Litlabø skole vil ha store konsekvenser for barns oppvekstmiljø i skolekretsen.

Alle elevar har rett til å gå på skole nær der de bor, sammen med andre barn som bor i nabolaget sitt. Dette kalles for nærskolen. Tjødnalio er ikke en nærskole for Litlabø-elevene

Konsekvens for elevene:

 • Flytting av elever kan påvirke deres trivsel og utvikling betydelig. Å endre skolemiljøet deres kan føre til en periode med usikkerhet og tilpasning. Flyttingen kan påvirke deres læring og sosiale utvikling.
 • Dette vil påvirke deres vennskap og relasjoner, som er viktige for deres trygghet, trivsel og læring.

Skoleskyss:

 • Noen elever vil få en lang skolevei og  blir tvunget til skoleskyss der de i dag går/sykler til skolen.
 • I kommuneplanen for Stord 2022-2034 ønsker de å være en pådriver for reduksjon i klimagassutslipp. Altså legge til rette for at flere kan gå og sykle til daglige gjøremål. Flere må busses dersom Litlabø Skole legges ned.

Undervisning:

 • Å se nærmiljøet som en pedagogisk ressurs vil falle bort.
 • Mange elever vil føle seg fremmed i en skole som ikke er i sitt nærmiljø.
 • Å opprettholde flere skoler gir muligheten for et variert læringsmiljø. Hver skole har sitt eget unike miljø og tilbud, og for mange elever kan dette være avgjørende for å gi dem en rik og variert utdanning
 • Å bevare variasjonen i skoletilbudet på Stord gir våre barn muligheten til å utvikle seg i et mangfoldig læringsmiljø som kan berike deres utdanningserfaring.

Samfunnskonsekvens:

 • Skolen som samlingssted vil falle bort. Litlabø skole er en viktig møteplass der sambygdinger i skolekretsen samles, f.eks på 17.mai, klasseavslutninger, årlig grillkveld m.m.
 • Nedleggelse kan gi negative effekter som dårligere attraksjonskraft, som igjen og på sikt kan gi mindre innflytting og mer utflytting.

Sparer man virkelig noe:

Det er estimert en mulig årlig innsparing på rundt 2,4 millioner om man legger ned Litlabø skole og lønnskostnader på ca. 1 årsverk. 

 • Er det tatt i betraktning skyssutgifter, opprustning av leveringsområdet, uteareal, samt kostnader på opprustning av klasserom og personalrom? Hva sitter kommunen da igjen med? Dette regnestykket begynner å bli rimelig dyrt for kommunen. Det eneste argumentet for nedleggelse, altså sparte utgifter, er dermed også svekket.
 • Legg til at økt spesialisering, større lærergrupper og mer hierarki gir fagforeningene større evne til å fremme lønnsøkning. Elever som strever med skolens ofte mangelfulle tilpassede opplæring, strever mer i en større skole, og kostnader til spesialpedagogiske tiltak øker.
 • Økonomiske besparelser og prinsipper om effektivitet er viktige, men kan ikke overskygge behovet for en grundig og inkluderende beslutningsprosess som tar hensyn til barnas velferd, lokalsamfunnets beste og en klar plan for bruk av bygningsmassen.
Innsendar av leserbrevet, Svein Roger Koppang, argumenterer hardt mot nedlegging av Litlabø skule(Foto: Privat)

En reell konsekvensutredning MÅ være med som en sentral del av denne høringsrunden!

Kommunens utredningsplikt i slike saker er lovfestet i Forvaltningsloven §37, som nettopp skal sikre at «dere vet hva dere gjør» før dere tar slike drastiske kutt, og at både samfunnsmessige, økonomiske og pedagogiske konsekvenser skal kartlegges.

Barneombudet har presisert at i henhold til Barnekonvensjonen artikkel 3, skal kommunen i saker som berører barn, blant annet skolenedleggelser, ta hensyn til hva som er barnets beste. Dersom barnets beste ikke er tilstrekkelig utredet i saksframlegget, vil det være en saksbehandlingsfeil som kan føre til at vedtaket er ugyldig.

Kort oppsummert: Barns oppvekstmiljø i hele skolekretsen blir forringet. Det vil være svært galt å legge ned Litlabø Skole!

Hovedbudskapet er at nærskolen har en verdi som ikke kan måles i kommunenes regnskaps- og budsjettmodeller.

Mvh

Svein Roger Koppang