Byggjenytt i Stord i februar

M/F Sagvåg – flytande bustad – har fått liggjeløyve ved Notahaugskaien. (Foto: Steinar Hystad)

«Ferdigatteset, brakkerigg til treningsrom, Meatjønnsvegen» – var ei av sakene som fekk godkjenning  på delegasjonsfullmakt hjå eining for regulering, byggesak og oppmåling (RBO) 22. februar.  Det var  sak nummer 70, så langt i år.  Andre godkjenningar  denne månaden var:

– Mellombels bruksløyve, bustadbrakker og kantinebygg, Meatjønnsvegen
– Dispensasjon, plassering av containerar Eldøyane
– Dispensasjon, riving av betongkar i Krækjen
– Rammeløyve, riving og nybygg einebustad, Sydnes
– Løyve til bustad i båt  M/F Sagvåg – med adresse Hamnegata
– Rammeløyve – nytt lagerbygg samt parkeringsplassar, Rundehaugen
– Løyve til igangsetjing, nybygg bufellesskap/bustader, parkeringsplassar samt teknisk anlegg, Kårevikjmarkjo
– Løyve til igangsetjing, tannlegeklinikk 2. etasje Stord Helsepark, Borggata
– Ferdigattest, oppføring av pipe i Saghaugen.
– Mellombels bruksløyve nybygg reiskapshus, Vestlivegen