Bøn for auka elevressursar

FAU ved Stord U-skule er uroa over 0 prisjustering i budsjettforslaget. (Foto: Steinar Hystad)

FAU ved Stord Ungdomsskule har lese budsjettforslaget for Stord kommune komande driftsår og har i etterkant svart med  eige brev til dei styrande i Rådhuset:

– Me ser med uro på at skulen heller ikkje neste år får prisjustert sitt budsjett når det gjeld elevressurs. At budsjettet ikkje vert justert over fleire år  fører til at  Stord U-skule i praksis får mindre og mindre  økonomisk handlingsrom. FAU ser på dette  som ei svært urovekkjande

Utvikling og ber om at skulen sitt budsjett blir prisjustert for  2022/23 og 2023/2024.