Byggjenytt i oktober

Eit spennande nytt skulelbygg reiser seg på Vabakkjen/Vikastemmo 35. (Foto: Steinar Hystad)

Ved utgangen av oktober har Eining for regulering, byggesak og oppmåling i Stord, avgjort 490 saker på delegasjonsfullmakt. Her nokre av søknadane  forrige månad:

– Løyve til tiltak, dispensasjon, nybygg lagerhall Storhaugvegen

– Løyve til tiltak, oppretting av ny grunneigedom, Kårevikmarkjo

– Avslag dispensasjon, oppstillingsplass for caravan Hornelandsvegen

– Løyve til tiltak, disp, nybygg naust med flytebrygge, Valevegen

– Løyve til tiltak, påbygg og tilbygg til einebustad, Jensanes

– Mellombels bruksløyve to bustadriggar Eldøyane

– Ferdigattest, mellombels undervisningslokale, Ringvegen

– Igangsetting, tett bygg og arbeid elles på bygningsmassen Vabakkjen

– Ferdigattest, takoverbygg Holmen

– Mellombels bruksløyve, nybygg einebustad Tjødnåsen

– Mellombels bruksløyve, nybygg einebustad, Håvåsen 77

– Ferdigattest, einebustad Bjellandsvegen