Moglege steinalderfunn i Rossneset

Rossneset stikk ut som ei halvøy i Storavatnet. (Foto: Steinar Hystad)

«Basert på høgde over havet og topografiske tilhøve har delar av området potensiale for funn av hittil ukjende automatisk freda kulturminne, mellom anna frå steinalder og steinbrukande tid. Det planlagde tiltaket utgjer eit offentleg tiltak, og tiltakshavar si undersøkingsplikt må gjennomførast i området.»

Det er i brev frå kulturavdeling i Vestlands fylkeskommune Stord kommune har fått melding om at det skal  og må gjennomførast arkeologiske undersøking av grunnen utover arboretet i Rossneset ved Storavatnet på Litlabø. Dette skal skje i området Stord kommune har planlagt  og vedteke at det skal byggjast skogsveg/landbruksveg for transport av hogstmogen skog.

Som vanleg er i saker av dette slaget, er det vegbyggjar (kommunen) som skal betala rekningen for undersøkingane.