PUT-fleirtal vil ha ny Vannverk-dam

Det er stipulert ein kostnad på vel åtte millionar kroner for å få att vass-spegelen i Vannverket. (Foto: Steinar Hystad)

Dei 11 medlemene i Utval for plan og Utvikling «delte» seg i synet på framtida for det per dato nedtappa  Vannverket i Lønningsåsen.

Medan fire (H og Frp) gjekk for  forslaget til kommunedirektøren om å riva demningen og la naturen overta, gjekk fleirtalet på sju inn for  å senda over denne innstillinga til kommunestyret si avgjerande behandling av saka:

«Kommunestyret vedtek alternativ 1, å riva og etablera ny dam. Kommunestyret vil koma tilbake til finansiering i samband med budsjett for 2024. Kommunestyret legg til grunn at kommunedirektøren undersøkjer alle moglegheiter til å få statleg støtte til tiltaket, som viktig kulturminne og nærmiljøanlegg.»