Informasjonsdeling mellom eldreråd, ordførar og administrasjon

Stord eldreråd ved Randi Helland, Kåre Løkhammer, Tove Dypå Lunde, Nils Tore Gram Økland (på skjerm), kommunalsjef Anne Karin Fossdal og ordførar Gaute Straume Epland. Foto: Haldis Lauksund

I går hadde Stord eldreråd første møte i år. Dei hadde invitert ordførar og kommunalsjef for å dele informasjon om saker som pågår.

Ordførar Gaute Straume Epland (Ap) informerte om vedteke budsjett. Kommunalsjef Anne Karin Fossdal informerte om utfordringa med å ta imot utskrivne pasientar, og forstudie om nye institusjonsplassar der produksjonskjøken vert inkludert.

Kvar kommune og fylkeskommune skal ha eldreråd. Alle saker som gjelder eldre skal handsamast i rådet. Rådet kan også ta opp saker på eige initiativ.

Formålet med eldreråd er å bidra til å sikra ei brei, open og tilgjengeleg medverknad i saker som gjeld eldre.

Me har også ungdomsråd og råd for menneske med nedsett funksjonsevne i Stord kommune. I tillegg har me kontaktutval for innvandrarar og flyktningar.

Alle politiske møte er opne for ålmenta.

Denne saka er henta i sin heilskap frå Stord kommune sine nettsider.