Kjempehol i Holevegen

Vegarbeid i Holevegen
Det må gravast djupt i Holevegen for å få rett fall i nye avløpsleidningar. (Foto: Steinar Hystad)

– Me må så djupt for å få godt nok fall i dei nye røyrane som skal leggjast i Holevegen, seier Arnstein Hetlesæter til stordront.no.

Han er fagansvarleg for vatn- og avløp i kommunale tekniske tenester.

Hetlesæter forklarar vidare at arbeidet som er i gang har til føremål å få orden på kloakk, overvatn og samstundes fornya vasstilførsla i området.

– Røyrane som ligg i vegtraseen er gamle og gjer ikkje lenger jobben etter regelverket. Overvatn og kloakk renn inn i dei same røyrane. Dermed blir det kapasitetsproblem når avløpet samlast i reinestasjonen. I grøfta oppover Holevegen skal det koma separate røyrgater.

På kommunen sine nettsider blir det kunngjort at det i samband med dette anleggsarbeidet framover mot jul blir  «piggestøy» i samband med fjellfjerning i røyrtraseen.