Landøyda – giftig plante spreier seg

Landøyda (Foto: Aase R. Nøttveit, Fitjar kommune)

Landbruks- og miljøkontoret får inn fleire meldingar om planta Landøyda og ønskjer difor å informera om arten og kva me kan gjera for å hindra vidare spreiing.

Landøyda er ei fleirårig plante som er giftig for dyr og menneske. Ho veks langs grøfter, vegar og skogkantar og i eng og beite. Landøyda er giftig både når planta er fersk og tørka og det er difor viktig at ho ikkje kjem på beite eller i eng. Pollen og nektar frå landøyda inneheld fleire giftstoff og kan difor vere problematisk for honningproduksjonen òg. Planta spreier seg og det er difor viktig å vere merksam på kva som kan gjerast.

Kva kan me gjera?

Enkeltplantar kan lukast vekk med hanskar og bli kasta i restavfallet. Større førekomstar kan kuttast før frøsetting og hivast i restavfallet.

Norsk institutt for bioøkonomi: Landøyda – et problem utenfor regelverket

Sjå faktaark om Landøyda for meir informasjon.

Kartlegging på dugnad

August er et godt tidspunkt for å finne landøyda langs veier og jorder. Landøyda blomstrer seint, fra juli til september.

Landbruksavdelingene hos Statsforvalteren i Agder og Rogaland ber nå om hjelp fra publikum til å rapportere funn av landøyda. Solfrid Mygland oppfordrer alle som finner landøyda på nye steder til å registrere sine observasjoner på Artsobservasjoner – rapportsystem for arter i Norge