Denne toppen skal kuttast ned

Mellombels murvoll markerer strekket som skal kuttast ned til same høgde som ny gang/sykkeleveg. (Foto: Steinar Hystad)

På strekningen mellom  Skotet og vegkrysset mot Færøysund er det kome på plass ny lyssett gang- og sykkelveg langs E39.  Men anleggsarbeidet er ikkje heilt ferdig før høgdeskilnaden mellom  europaveg og gang/sykkelveg er jamnast ut på strekket som no markerer seg med mellombels murvoll over ein mindre bakketopp. Etter det stordront kjenner til ventar ein på endeleg klarering for  kvar det skal lagast avkøyring til eit steinuttak som skal etablerast i området. På nemnde strekning er det enno nedsett fartsgrense.

Når anlegget er ferdig skal gang/sykkelvegen og europavegen følgjast i same høgda. (Steinar Hystad)