– Stord framleis sykkelby?

Det blei nokon turar for  brøyteentreprenøren langs E39 i vinter.. (Foto: Steinar Hystad)

Som ihuga syklist hadde kommunestyremedlem Fredrik Ugland Litleskare (H) på ettervinteren ei så glatt oppleving på kommunal veg at han stiller grunngjeve spørsmål til ordføraren om strøing og brøyting.

Litleskare viser til at fleire og fleire vel å sykla til jobb for både trimmen og klimaet sin del. Færre brukar bil til jobb. – Då må kommunen leggja til rette for tilhøve som tilseier at dette kan skje utan fare for liv og lekam, meiner politikaren.  Han viser særskilt til ein morgon med nysnø og kor det var spinnglatt på vegar kor kommunen har ansvaret.  Fylkeskommunale og statlege vegstrekningar på arbeidssykkelruta var til samanlikning både brøyta og salta.

– På vår arbeidsplass har vi slogan «Alle skal trygt hjem», noe kommunen kunne nyttet til nytt slogan «Alle skal ferdes trygt», skriv Litleskare.

Så spør han:

– Er Stord framleis definert som sykkelby?

– Vil, ordføraren ta initiativ til at det blir kalla inn nødvendig mannskap  for å sikra at kommunalt vegnett for alle typar trafikkantar?