Spør om vedlikehald av kommunal kunst

Kunsten på Torget er blitt sikra, etter råd frå konsulent. (Foto: Steinar Hystad)

Til kommunestyremøtet komande veke har Høgre-representant Fredrik Ugland Litleskare meldt følgjande spørsmål, som han ber ordføraren svara på – om mogleg:

« Stord kommune har over årene kjøpt inn flere kunstverk som del av utsmykning i det offentlige rom. Dette til både glede og …. osv. Noen av disse kunstverkene står plassert ute og vil av den grunn, etter som tiden går, trenge vedlikehold. Senest så vi dette for kort tid siden, når kunstverket plassert på Torget måtte etterses av eksterne konsulenter, for deretter å få utført nødvendig sikringsarbeid for å unngå alvorlige hendelser på eller ved kunstverket.

Tidligere har vi hatt kunstverket «Fiskedama» som ble plassert i Osen, men som etter en tid viste seg ikke å tåle vann, måtte vedlikeholdes og det måtte finnes ny plassering.

Nå ser jeg at Portalen/Storddøra på moloen er moden for oppdatering og vedlikehold. Alt dette koster tid og ikke minst penger. Mye av dette vedlikeholdet koster til dels store summer.

Spørsmålene mitt er derfor:

  1. Hvilken avdeling er det som betaler for dette vedlikeholdet?
  2. Har disse avsatt fond/konto for slikt vedlikehold?
  3. For å kvalitetssikre vedlikehold burde det ikke være midler fra utsmykningsfondet avsatt til slike formål?»